You are here

Voimavarakeskeinen perhekurssi 5-9 vuotiaille änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen

Puheterapiakeskus TEMPO Oy
Kuntoutusta sydämellä

Voimavarakeskeinen perhekurssi 5-9-vuotiaille änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen
Kurssi on ilmainen osanottajille!

Kurssi I: pe-su 3.-5.5. ja pe-su 24.-26.5.2019. Hakuaika päättyy 18.3.2019.
Kurssi II: pe-su 13.-15.9. ja pe-su 4.-6.10.2019. Hakuaika päättyy 5.8.2019.

Kurssit koostuvat kahdesta kurssijaksosta, joilla on samat osallistujat. Kurssit ovat sisällöllisesti samanlaisia, huomioiden kuitenkin osallistujien yksilölliset toiveet. Pienten lasten voimavarakeskeiset perhekurssit järjestetään koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa. Jokaisella kurssijaksolla ensimmäinen päivä alkaa klo 18.00 ja viimeinen päivä päättyy klo 15.00. Kurssille osallistuu änkyttävän lapsen lisäksi vähintään toinen vanhemmista, mutta myös koko perhe on tervetullut kurssille.

Kurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake ja lähettämällä se palveluntuottajalle. Samalla hakemuksella voi hakea useammalle pienten lasten kurssille (valituksi voi tulla vain yhdelle kurssille). Hakijoille ilmoitetaan osallistujavalinnoista välittömästi hakuajan päätyttyä.

Kurssin tavoitteena on tarjota perheille mahdollisuus kertoa oma tarinansa, jakaa kokemuksiaan ja työstää änkytyksen hyväksymistä sekä änkytykseen liittyviä asioita vertaisryhmässä. Tarkoituksena on auttaa perheitä löytämään voimavaroja arjen tilanteisiin. Perhekurssilla näitä aiheita työstetään vertaisryhmissä, oman perheen kesken tai koko ryhmä yhdessä. Ryhmien kokoonpanoa vaihdellaan toimintojen ja tarpeiden mukaan mielekkäällä tavalla.

Kurssilla pohditaan lisäksi esiin nousevia teemoja ja annetaan uusinta tietoa änkytykseen liittyen. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea siihen, miten he voivat auttaa lastaan tilanteissa, joissa hän änkyttää ja joissa änkytys rajoittaa arkipäivän sosiaalisia tilanteita. He tarvitsevat usein myös tietoa siitä, miten keskustella änkytyksestä änkyttävän lapsen tai sisarusten kanssa ja miten tukea lapsensa myönteisen itsetunnon kehittymistä.
Vanhemmille annetaan tietoa erilaisista puheen hallinnan keinoista ja tarjotaan tilaisuus tutustua eri terapiamenetelmiin. Vanhempien ryhmässä keskustellaan myös, millaista tietoa heidän olisi hyvä jakaa lapsen lähiympäristöön, esim. päiväkotiin tai kouluun.

Kurssi tarjoaa änkyttäville lapsille mahdollisuuden myönteisiin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja myönteisiin kokemuksiin ryhmässä toimimisesta. Tavoitteena on vahvistaa heidän itseluottamustaan ja rohkaista lapsia osallistumaan hyväksyvässä ilmapiirissä. Kurssin tärkeimpiä teemoja on, ettei haittaa, vaikka änkyttää. Lapset saavat vertaistuen kautta kokemuksen siitä, että toisiakin änkyttäviä lapsia on. Samalla lasten tietoisuus puhumisesta ja puheen sujuvuudesta lisääntyy, ja he oppivat kokeilemisen kautta huomaamaan, miten puheen sujuvuuteen voi vaikuttaa. Ryhmässä lapset saavat tietoa puhumisesta ja änkytyksestä.

Sisarusryhmässä kanssa pohditaan, mistä änkytys johtuu, miten se voi vaikuttaa ja hankaloittaa sisaruksen elämää ja miten kannattaisi toimia, jotta veljen/sisaren olisi mahdollisimman helppo puhua. Sisarusten ryhmässä yksi tärkeä teema onkin vuorovaikutustaitojen, kuten vuorottelun, harjoitteleminen. Sisarukset saattavat pohtia änkytykseen liittyviä asioita, ja heidän kysymystensä käsittelyyn jätetään riittävästi aikaa.

Paperinen hakulomake: PDF-tiedosto