You are here

Miten änkytystä lievennetään tai parannetaan?

Täydellinen paraneminen änkytyksestä on mahdollista, tosin vain muutamilla prosenteilla aikuisänkyttäjistä. Lapsilla on suuremmat onnistumisen mahdollisuudet, niinpä änkytysterapia tulisi alkaa jo varhaisessa iässä. Suurimmalla osalla änkyttäjistä terapia kuitenkin tuo helpotusta änkyttämiseen, ja parantaa siten änkyttäjien elämän laatua, joka ilman terapiaa voi olla sangen vaikeaa ja tuskallista.

Änkytyksen parantamismahdollisuuksia on tutkittu jo kauan. Kuitenkin vasta 1930-luvulta lähtien on kehitetty tieteellis-kokeelliselta pohjalta lähinnä Yhdysvalloissa terapiamenetelmiä (esim. W. Johnson ja C. Van Riper), jotka ovat antaneet positiivisia tuloksia, ja joihin nykyaikaisetkin menetelmät suurelta osalta perustuvat.Useimmat sisältävät seuraavia osia, joista alla lyhyt maininta:

· Identifikaatio, jossa änkyttäjä tutustuu omaan änkytykseensä, puhelihasten ja hengityselinten toimintaan sekä puheen tuottamisen perusteisiin.

· Desensitaatio eli herkkyyden poistaminen, karaistuminen. Sen tarkoituksena on poistaa pelkoa toisten ihmisten suhtautumisesta änkytykseen. Sisältää myös vapaaehtoista änkytystä, jne.

· Poispyyhkiminen (cancellation) eli änkytettyjen sanojen toistaminen pienen tauon jälkeen ilman änkytystä, mikä vahvistaa luottamusta puhumiseen ilman änkytystä.

· Puheen täydellisen salpautumisen korjausmenetelmät.

· Stabilointi eli tilanteen vakauttaminen. Sisältää myös ohjeita terapian jälkeistä aikaa varten, jolloin änkytys useimmiten pyrkii palaamaan.

Ohjeita änkyttäjän omaehtoiseen terapiaan sisältää Malcom Fraserin jo monelle kielelle käännetty kirja "Self-Therapy for the Stutterer", jonka tärkeimmät ohjeet ovat:

1. Ota tavaksesi puhua rauhallisesti ja hätäilemättä, riippumatta siitä, änkytätkö vai et.

2. Kun alat puhua, tee se pehmeästi ja venytä ensimmäisiä äänteitä niissä sanoissa, joiden lausumista pelkäät.

3. Änkytä avoimesti äläkä koeta salata sitä, että olet änkyttäjä.

4. Luovu kaikista epäluonnollisista eleistä änkyttäessäsi tai koettaessasi välttää sitä.

5. Yritä lopettaa tapasi vältellä änkytystä tai korvata sanoja.

6. Pidä silmäkontakti siihen henkilöön, jolle puhut.

7. Tarkkaile puhelihaksiesi toimintaa silloin, kun änkytät.

8. Käytä hyväksesi puheen salpautumisen (blokkien) korjausmenetelmiä.

9. Vie puhettasi eteenpäin luontevasti ja melodisesti vakaalla äänellä.

10. Kuuntele omaa puhettasi. Osaat puhua myös sujuvasti. Puhu paljon.

Suomenkielistä änkytysterapiaa käsittelevää kirjallisuutta on valitettavan vähän. Yllä mainittu M. Fraserin kirja on kylläkin julkaistu suomenkielisenä Suomen änkyttäjien yhdistyksen jäsenlehdessä Painokas vuosina 1994-1997. Kirjaa voi myös tilata.

SÄY/AT 19.10.1998