You are here

Lisätietoa änkytyksestä

PDF-tiedostoja:

Peruskirjallisuutta änkytyksestä:
Approaches to the Treatment of Stuttering. P. Dalton (toim.) (1983). Kent: British Library Cataloguing in Publication Data.

Bloodstein, O. (1975) A Handbook of Stuttering. Chicago: National Easter Seal Society for Crippled Children and Adults.

Dell, C. W. jr. (1979) Treating the School-Age Stutterer. A Guide for Clinicians. Memphis, Tennessee: Speech Foundation of America, publication no 14.

Erbs, S., Gosvig, A. ja Jordan, A. P. Mikko änkyttää. Käännös ruotsiksi L. Larsson, käännös ruotsista suomeksi E. Rantala 2000. Suomen änkyttäjien yhdistys ry.

First World Congress of Fluency Disorders, August 8-12, 1994, Munich, Germany. C. W. Starkweather ja H. F. M. Peters (toim.) (1994). University of Nijmegen.

Fraser, M. (1993) Änkyttäjän itseterapia. Käännös A. Tiilikka, 2001. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino oy.

Guitar, B. (1998) Stuttering: An Integrated Approach to it’s Nature and Treatment.

Ham, R. (1986) Techniques of Stuttering Therapy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Ham, R. E. (1990) Therapy of Stuttering: Preschool through Adolescence. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Heikkinen, S., Kulvik, M. ja Lempinen M. (1997) Aikuisänkytysterapia. Helsinki: Puheterapeuttien Kustannus Oy. Ensimmäinen painos vuodelta 1977.

Heimo, H. (2004) Änkytys: kehityksellinen puheen sujuvuuden häiriö. Teoksessa T. Savinainen-Makkonen & S. Kunnari (toim.) Mistä on pienten sanat tehty? Lasten äänteellinen kehitys. Helsinki: WSOY. 204-214.

Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. K. Launonen ja A.-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.) (1996). Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Kulvik, M., Lindholm, H. ja Heikkinen, S. (1982) Kun lapsi ä…ä…änkyttää. Koulun erityispalvelu oy. (kirja ja kasetti)

Nature and Treatment of Stuttering: New Directions. R Curlee ja G. Siegel (toim.) (1997). Boston: Allyn Bacon.

Progress in the Treatment of Fluency Disorders. L. Rustin, H. Purser ja D. Rowley (toim.) (1987) Lontoo: Taylor & Francis.

Puheen tuottamisen häiriöt: änkytys ja äännevirheet. P. Sonninen ja A. Klippi (toim.) (1991). Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys ry:n julkaisu, no 25.

Rustin L. ja Kuhr, A. (1989) Social Skills and the Speech Impaired. Lontoo: Taylor & Francis.

The Atypical Stutterer. Principles and Practices of Rehabilitation. K. O. St. Louis (toim.) (1986). Lontoo: Academic Press Inc.

Van Riper, C. (1971) The Nature of Stuttering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Van Riper, C. (1973) The Treatment of Stuttering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Änkytys ja sen terapia. M. Lempinen, Y. Klärich ja M. Lehtihalmes (toim.) (1985). Suomen logopedis-foniatrinen yhditys ry:n jatkokoulutuspäivät 8-9.2.1985.

Puheen tuottamisen häiriöt: änkytys ja äännevirheet: Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys ry:n jatkokoulutuspäivät Helsingissä 8.-9.2.1991 / toimittaneet: Pirjo Sonninen ja Anu Klippi. Helsinki : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys 1991. Yliopistopaino.

Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (2006) : Ryhmä- ja yhteisöpohjaisen kielen ja kommunikoinnin kuntoutuksen haasteet / toimittaneet Susanna Simberg ... [et al.] Helsinki : [Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys] , 2006. Yliopistopaino.

Änkytys ja motoriikka / toimittaneet Maire Lampinen, Harri Lahtinen .Suomen puhe-apu, Suomen änkytysterapiakeskus, Espoo 1999. Puheterapeuttien koulutuspäivä Helsingissä 29.11.1999.

Enderby, Pam : "Does speech and language therapy work?" : a review of the literature / Pam Enderby and Joyce Emerson. London, Whurr Publishers 1995.

Schneider, Peter : Kun pikkulapsesi alkaa änkyttää / Peter Schneider; saksankielisestä alkuteoksesta ... suom. Eeli E. Autti. Hämeenlinna Karisto, 1955 Sarjassa Uhattu nuoruus - uhkaava nuoruus, Kansantajuinen kasvatuskirjasarja ; 11. Alkuteos: Wenn dein Kleinkind anfängt zu stottern.

Änkytys, kielelliset häiriöt ja neurologia : Suomen änkyttäjien yhdistys r.y:n Espoon alaosaston järjestämät puheterapeuttien koulutuspäivät Helsingissä 3.-4.10.1994 / toimittanut Maire Lempinen. Puhe-apu, 1995.

Suomalaisia opinnäytetöitä:

Hietala, K. (1982) Änkyttävien lasten anamnestisista taustatiedoista. logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Kasanen, L. (1975) Aikuisänkyttäjien ponnistelu-, karttamis- ja ennakointikäyttäytymisestä. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Korpinen, L. (1993) "Miksi aikuisena änkytyskurssille?" Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Laiho, A. (2001) Änkyttävien lasten ja nuorten kuntoutuskurssien vaikutukset. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Launis, A. (2006) Vanhemman epäsuora vaikuttaminen änkyttävän lapsen puheen sujuvuuteen – 5-vuotias poika ja isä pelitilanteessa.    
Logopedian Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, puhetieteiden
laitos.

Pohja, Salla: Äidin ja änkyttävän lapsen välinen vuorovaikutus : havaintoja ohjailevasta toiminnasta / Salla Pohja + CD-ROM. Opinnäyte: Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Puhetieteiden laitos, Logopedia.

Rantanen, A. (1999) Sujumattomuuden ilmeneminen vuorovaikutuksessa: havaintoja äidin ja änkyttävän lapsen keskustelutilanteesta. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Reunanen, E. (1971) 10-12-vuotiaiden änkyttäjien lukemisharrastuksesta. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Routamo, K. (1987) Änkytyksen arvioimisesta. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Saarenpää, T. (1995) Änkyttävien lasten oraali- ja verbaalimotoriikka. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Siirala, M.-L. (1987) Änkytyksen vaikeusasteen arvioiminen aikuisänkyttäjillä - arviointimenetelmän kokeilu. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Tampereen yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta, Aikuiskasvatus. Piia Peltomaa: Koulutus identiteetin ja merkittävien oppimiskokemusten tuottajana änkyttäjälle. Pro gradu -työ 2000.

Toivanen, P. (1989) Viiden änkyttäjän puheen tarkastelua piiloänkytyksen näkökulmasta. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Toivanen, P. (1997) Kolme näkökulmaa kehitykselliseen änkytykseen. Piiloänkytys, änkytyksen määrittely ja sijainti puheessa viiden änkyttävän henkilön puhekäyttäytymisen valossa. Logopedian lisensiaatintyö. Helsingin yliopisto.

Vehka-aho, S. (2000) Tutkimus änkyttävien lasten oraali-, verbaali- ja käden motoriikasta. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Virransalo, B. (1978) Kartoittava tutkimus Suomen P-kerholaisten änkytyksestä, änkytyksen hoitomuodoista sekä kerholaisten asenteista ja odotuksista kerhoonsa. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

Wennerström, A.-C. (1995) Anpassningskurs för stammande barn. Logopedian pro gradu-työ. Helsingin yliopisto.

von Weissenberg, J. (1995) Utvärdering av effekten av en stamningsterapikurs för barn. Psykologian pro gradu-työ. Åbo Akademi.

Hannola A. (2005) Änkytyksen ja muiden neurokognitiivisten oppimisvaikeuksien komorbiditeetti suomenkielisillä änkyttävillä lapsilla. Logopedian pro gardu –työ. Helsingin yliopisto.

Nummi A. (2005) Suomalaisten puheterapeuttien asennoituminen änkytykseen ja siihen liittyviin ilmiöihin. Logopedian pro gradu –työ. Helsingin yliopisto

Ruotsinkielistä kirjallisuutta:

Stammande barn – en bok till dig i närheten med ett stammande barn i din närhet.
Bonnier utbildning 1995. Från 2000 Lianen konsult (mitt eget förlag), Göteborg.
ISBN 91-634-1193-8.

Stamning för vuxna. Lianen Konsult, Göteborg, 2005. ISBN 91-631-6923-1.

Stamning – grundbok för behandlare, 2: a upplagan. Lianen Konsult, Göteborg,
2006. ISBN 91-631-8244-0.