You are here

Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

1 YLEISTÄ

Suomen änkytysyhdistys ry:n (SÄY) toiminta-ajatuksena on toimia etujärjestönä kaikille niille, joiden elämää änkytys koskettaa. SÄY täyttää julkisen terveydenhuollon puutteita ja pyrkii lisäämään onnellisuutta ja elämän laatua järjestämällä ja kehittämällä sopeutumisvalmennus- ja vertaistukitoimintaa sekä vaikuttamalla aktiivisesti yhteiskuntaan ja asenteisiin.

SÄYn vision mukaan änkyttäjät kohtaavat heihin oikein suhtautuvan ympäristön ja sopeutumisvalmennus sekä vertaistuki ovat oikea-aikaisesti kaikkien tarvitsijoiden saatavilla.
- Kaikki joiden elämää änkytys koskettaa saavat tarvitsemansa avun ja tuen
- Änkytyksen tutkimukseen ja hoitoon on riittävästi resursseja
- Tieto änkytyksestä on levinnyt laajalle ja änkytykseen suhtaudutaan oikein

Vuodelle 2017 yhdistyksen toiminnan painopistealueet ovat seuraavat:
- Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssitoiminta
- Vertaistukitoiminta
- Tiedottaminen ja viestintä
- Änkytykseen liittyvän osaamisen kehittäminen
- Lapsiperheiden vertaistuki

2 KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSITOIMINTA

SÄY on hakenut avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) sekä aikuisten että lasten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssitoimintaan. Vertaisryhmässä kurssilaiset saavat perustietoa änkytyksestä ja tukea oman änkytyksen hyväksymiseen. Työskentely turvallisessa vertaisryhmässä mahdollistaa puheeseen liittyvien sosiaalisten tilanteiden harjoittelun puheen sujuvuutta ja itseluottamusta vahvistamalla. Jokaiselle kurssilaiselle haetaan yksilöllisesti sopiva puheen sujuvoittamisen keino, jonka käyttöä vertaisryhmä tukee. Änkyttäjien läheisten osalta kurssit auttavat hyväksymään lapsen tilanteen ja kehittävät taitoja änkyttäjän tukemiseen arkielämässä.

Seuraavat kurssit pyritään toteuttamaan vuonna 2017:
- Änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen järjestetään neljä kaksiosaista internaatti-muotoista peruskurssia, yksi jatkokurssi ja yksi kurssi kouluikäisille. Kurssien yleiset tavoitteet jakautuvat lapsen, vanhempien ja sisarusten tavoitteisiin eli sopeutumisvalmennusnäkökulma toteutuu niin änkyttäjien kuin heidän läheistensä osalta.
- Aikuisille järjestetään kaksi kurssia
o Puhekurssi änkyttäville aikuisille, kaksiosainen sopeutumisvalmennuskurssi
o Itsetuntokurssi änkyttäville aikuisille - internaattimuotoinen kaksiosainen psykologin ohjaama sopeutumisvalmennuskurssi

Vuonna 2017 kilpailutetaan seuraavan kahden vuoden kurssit.

Yhdistys pyrkii myös siihen, että ruotsin kieltä puhuvat änkyttäjät saavat tietoa Folkhälsanin puheterapiapalveluista ja -kursseista.

3 VERTAISTUKITOIMINTA

3.1 Valtakunnalliset vertaistapaamiset

Yhdistyksen kevätkokous- ja vertaistapaaminen järjestetään maalis-huhtikuussa sekä syyskokous- ja vertaistapaaminen loka- tai marraskuussa. Lisäksi elokuussa järjestetään vapaamuotoisempi kesätapaaminen. Vertaisohjelman lisäksi tapaamisissa pyritään järjestämään änkyttäjän arjessa selviytymistä tukevaa ohjelmaa.

Lapsiperheille suunnattu oma vertaistapaaminen järjestetään vuosittain. Vaikka lasten ja lapsiperheiden tarpeet huomioidaan myös kevät- ja syystapaamisissa, erityisesti lapsiperheille suunnatulla tapaamisella on selvä kysyntä.

Yhdistys maksaa osan valtakunnallisiin vertaistapaamisiin osallistuvien jäsenten osallistumismaksuista. Jäsenen omavastuu on noin 66 % ja opiskelijajäsenten ja nuorten omavastuu on noin 50 % kokonaiskustannuksista. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä osallistumista kansainvälisiin vertaistapaamisiin.

3.2 Alaosastojen toiminta

Yhdistyksen alaosastojen (Puhekerhojen) toiminta muodostaa jäsenille yhdistyksen varsinaisen selkärangan. Näin turvataan matalan kynnyksen vertaistuki eri puolilla Suomea ja sopeutumis-valmennus-kursseilla käynnistyneen kuntoutumisen jatkumisen edellytykset. SÄY tukee alaosastojen toimintaa taloudellisesti.

Alaosastot kokoontuvat jäsentensä päättämällä tavalla. Toimintamuotoja ovat mm. vertaistapaamiset, retket, matkat ja kulttuuritapahtumat. Vuonna 2017 paikallisten alaosastojen eli puhekerhojen toiminta jatkuu pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Pietarsaaressa ja Satakunnassa. Pietarsaaren alaosastossa on toimintaa sekä suomen että ruotsin kielellä.

Tavoitteenamme on lisätä paikallistoimintaamme Suomen eri osiin ja tavoittaa näin yhä enemmän änkyttäjiä ja tiedottaa toiminnastamme.

Suunnitteilla on valtakunnallinen alaosasto änkyttäville lapsille ja heidän perheilleen.

4 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

4.1 Yleinen änkytystiedotus

Yhdistys jakaa änkytykseen liittyvää tietoa jäsenten ja alaosastojen sekä tiedotusvälineiden kautta.

Kansainvälistä änkytyspäivää vietetään 22.10. SÄY jakaa tällöin taas aktiivisesti tietoa änkytyksestä median kautta. Olemme luoneet sähköisen osoitetietorekisterin nopeuttamaan ja helpottamaan tiedotusta.

Yhdistys pitää yllä verkkosivuja osoitteessa www.ankytys.fi. Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta ja jäsenlehti Puheen vuorosta. Hallituksen jäsenet vastaavat yhdistystä koskeviin kysymyksiin. Kukin hallituksen jäsen saa oman sähköpostiosoitteen, muotoa etunimi.sukunimi@ankytys.fi.

4.2 Julkaisutoiminta

Yhdistyksestä voi tilata tekemiämme esitteitä, Olipa tä-täpärällä -DVD:tä, Mikko änkyttää, Mikael stammar, Välillä mä änkytän, Lapsen puheen sujuvuuden häiriöt ja Stammande barn -esitteitä, Vuosikirjoja sekä Änkyttäjän itseterapia -kirjoja. Änkyttäjän itseterapia -kirjaa jaetaan maksutta jäsenille SÄYn tilaisuuksissa. Lisäksi yhdistyksemme tuottamat esitteet ovat vapaasti tulostettavissa verkkosivuiltamme. Esitevalikoimaamme sisältyvät "Yhdessä eteenpäin – Suomen änkyttäjien yhdistys ry", "Änkytys – Koululaiselle, vanhemmalle ja opettajalle", "Änkytys – Änkyttävälle nuorelle ja aikuiselle", "Änkytys- Pienten lasten vanhemmille, hoitajalle ja muulle lähipiirille", "Änkytys – Kokemuksia matkan varrelta" ja "Änkytys – Hoitomuotona puheterapia". "Änkytys työelämässä" -esitteelle olisi kysyntää, sellaisen tekemistä on suunniteltu, mahdollisesti verkkoversiona.

Esitemateriaalia on lisäksi käännetty ruotsin, englannin, albanian, arabian, kiinan, kurdin, somalin, turkin, venäjän ja vietnamin kielille sekä selkosuomeksi.

4.3 Tiedotustoiminta jäsenille

Yhdistyksen sisäinen tiedotustoiminta toteutetaan julkaisemalla Puheen vuoro -jäsenlehteä ja jäsenkirjeitä. Puheen vuoro ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa, joista viimeinen on vuoden lopussa ilmestyvä Vuosikirja 2018. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja jaetaan yleistä änkytys-tietoa. Lisäksi sivuilla on linkkejä mm. Pohjoismaiden sisaryhdistysten kotisivuille. Jäsenille jaetaan tietoa tarvittaessa myös sähköpostitse sähköpostilistan avulla. Änkytysaiheista keskustelua käydään ja tietoa jaetaan myös Mietenurkkaus ja Änkyttävien lasten vanhemmat nimisten Facebookryhmien kautta, joiden ylläpidossa SÄY on mukana. SÄYn virallinen Facebook-sivu on Suomen änkytysyhdistys ry.

5 ÄNKYTYKSEEN LIITTYVÄN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Yhdistys avustaa jäseniään myös koulutuksessa, josta on hyötyä yhdistyksen toiminnalle (esim. hallitustyön erityiseen tehtävään liittyvä koulutus). Yhdistys pyrkii tukemaan myös ammattihenkilöstön täydennyskoulutusta avustamalla heidän osallistumistaan kansainvälisiin änkytysaiheisiin koulutustilaisuuksiin. Edunvalvonnassa ja tiedotustoiminnassa pyritään olemaan yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.

Yhdistys pitää yhteyttä puheterapeutteihin, foniatreihin, erityisopettajiin, psykologeihin, terveyden-hoitajiin ja alanoppilaitoksiin sekä muihin kuntoutuksen asiantuntijoihin. Asiantuntija-apua käytetään hyväksi sopeutumisvalmennus-kurssien suunnittelussa, tiedotustoiminnassa sekä alaosastojen vertaistoimintaa suunniteltaessa.

SÄY kannustaa jäseniään osallistumaan Euroopan änkytysyhdistysten kattojärjestö ELSAn (European League of Stuttering Associations) ja Kansainvälisen änkytysyhdistyksen ISAn (International Stuttering Association) kokouksiin, seminaareihin ja muuhun toimintaan. Lisäksi jäseniä kannustetaan osallistumaan eri maiden kansallisten yhdistysten seminaareihin ja epävirallisiin vertaisryhmätapahtumiin. Yhdistys tukee taloudellisesti kokouksiin osallistujia. Tuen ehtona on perusteltu hakemus.

Yhdistyksen edustaja osallistuu Pohjoismaiden änkytysyhdistysten puheenjohtajien kokouksiin. Lisäksi SÄY jatkaa yhteistyötä Viron änkytysyhdistyksen kanssa. Hallitus tiedottaa jäsenille ulkomaan tapahtumista kotisivuilla ja jäsenjulkaisuissa.

Yhdistyksen kirjastoon kootaan änkytykseen liittyvää kirjallisuutta ja lehtiä. Kirjaston sisältö on nähtävissä verkkosivuilta, jonka kautta tehdään myös lainauspyynnöt.

6 HALLINTO

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat vastuualueensa. Lisäksi yhdistyksessä toimivat hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä jäsenlehden päätoimittaja sekä kirjastonhoitaja.

SÄYn syyskokous Jyväskylässä 20.11.2016